VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOVA MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Praha 2, Neklanova 32

pobočka Husova 3, Praha 1

pobočka Pobřežní 323, Praha 8

 

Domov mládeže zajišťuje ubytování a stravování pro žákyně středních škol, odborných učilišť

a vyšších odborných škol. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.

Žákyně, studentky, zákonní zástupci a zaměstnanci domova mládeže se řídí zákonem 561/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů a příslušnými vyhláškami.

Plnoletým žákyním a studentkám je umožněno o sobotách, nedělích a svátcích zůstat v Domově mládeže Husova 3, na základě odůvodnění a smlouvy, za poplatek dle aktuální obsazenosti za noc (ceník na vychovatelně).

 

 

1. UMÍSŤOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ŽÁKYŇ A STUDENTEK V DOMOVĚ

 

 1. Ubytování v domově se řídí vyhláškou MŠMT č.108/2005 Sb., o školských výchovných

a ubytovacích zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Umísťování žákyň a studentek vyplývá ze zákonných předpisů. Žákyně a studentky

se umísťují podle možnosti kapacity.

 1. Žákyně jsou přijímány na základě písemné přihlášky a smlouvy o ubytování a stravování

v domově mládeže podané zákonnými zástupci žákyně nebo žákyně a studentky, pokud

je zletilá a to vždy na každý školní rok. Přihláška se stává závaznou po zaplacení poplatků

do termínu uvedeném ve smlouvě o ubytování a stravování.

Při nástupu do DM je nutné doložit potvrzení o přijetí na studium a prospěch tj.  ( kopie vysvědčení, index ).

 1. Žákyně, které nejsou státními občany ČR (mimo EU), se musí prokázat při zahájení pobytu v domově mládeže, dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), platnými doklady k oprávnění svého pobytu v ČR.
 2. Ředitel domova písemně vyrozumí studentku, zletilou žákyni nebo zákonného zástupce nezletilé žákyně o umístění nebo neumístění v domově.
 3. Žákyně může být umístěna v Domově mládeže pouze, pokud souhlasí s podmínkami vymezenými tímto vnitřním řádem, popř. smlouvou.
 4. Žákyně do 18 let se přednostně zařazují do DMN.

 

Zákonní zástupci:

nebo jiných závažných skutečnostech,

 

2. ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

 

 1. Pokoje jsou zařazeny do I. a II. kategorie.

a)     Úplata za jedno lůžko v dvoulůžkovém pokoji je stanovena na 1.600,- Kč za jeden kalendářní měsíc.

b)     Úplata za jedno lůžko v třílůžkovém pokoji je 1.300,-Kč za jeden kalendářní měsíc.

c)      Úplata za jedno lůžko v čtyřlůžkovém a pětilůžkovém pokoji je 900,-Kč za jeden kalendářní měsíc.

d)     Úplata za poskytování služeb o sobotách a nedělích se účtuje zletilým žákyním a studentkám dle aktuální obsazenosti za noc, viz. ceník.

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žákyně nebo studentka není ubytována po všechny dny v kalendářním měsíci.

Domov mládeže a školní jídelna Neklanova 32 a Husova 3 si vyhrazuje právo na uzavření domovů pro doplňkovou činnost. Tato činnost je řádně povolena zřizovatelem, hygienou

a živnostenským úřadem. Žákyně a studentky jsou pak povinny dle pokynů pokoje vyklidit.

 

 1. Stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechny ubytované mají nárok na celodenní stravování.

Školní jídelna sídlí v budově Domově mládeže Neklanova 32 a Pobřežní 323. Ke stravování se přihlašují žákyně při podání přihlášky do domova mládeže.

Úplata za stravování činí: strávnici 11-14 let – snídaně a přesnídávka 26,-Kč, oběd 32,-Kč, večeře a svačina 35,-Kč; strávnici 15 a více let – snídaně a přesnídávka 28,-Kč, oběd 34,-Kč, večeře, svačina a druhá večeře 40,-Kč. Celodenní stravování tedy činí: strávnici  11-14 let

93,- Kč; strávnici 15 a více let 102,-Kč.

Odhlášení stravy v době nepřítomnosti se hlásí den předem do 8:00 hodin od pondělí

do čtvrtka a v pátek do 10,00 hodin, na základě písemného oznámení . Žákyně a studentka se v jídelně stravuje v určeném čase. Potřebují-li žákyně a studentky vydat stravu v jiném čase (z důvodů školního rozvrhu), požádají o tuto výjimku den předem. Strava se vydává pouze proti očipování na přístroji. Po skončení stravování zanechá žákyně a studentka po sobě místo čisté a nádobí odloží na místo k tomu určené. Odnášení nádobí a příborů z jídelny domova mládeže je nepřípustné ( viz. Provozní řád školní jídelny ). Připomínky ke stravování projednávají žákyně a studentky s vedoucí školní jídelny domova mládeže.

 

 

3. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

 

k provedení zápisu do „Knihy úrazů“ (po provedení poskytnutí první pomoci a ošetření).

a před budovami domovů (zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKYŇ A STUDENTEK

 

Pravidla vzájemných vztahů žákyň a studentek s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky domova mládeže:

              i nepedagogickým pracovníkům domova.

jsou považovány za závažné porušení povinností stanovených § 31 odst. 3 Školského zákona –„Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy

nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem“.

 

Ubytovaná žákyně a studentka má právo:

v době k tomu určené denním režimem,

v pracovní dny po dohodě zákonného zástupce se skupinovou vychovatelkou,

 

Ubytovaná žákyně a studentka má povinnost:

 

a návykových látek,

je k vychovatelce na hlavní službě nebo skupinové vychovatelce – k dispozici trezor,

 

Není dovoleno:

v prostorách Domova mládeže a školní jídelny přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti Vnitřnímu řádu Domova mládeže a školní jídelny.

 

 

5. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

 

Za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu, může být žákyni udělena pochvala nebo jiné ocenění.

 

 

Odměnou žákyní může být:

 

Vychovatelka má povinnost vyvozovat důsledky vůči ubytované, která vnitřní řád nedodržuje.

Za výchovná opatření, která mají vést k nápravě nedostatků v chování a jednání žákyně a studentky se považují:

 

Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k předchozímu chování žákyně a studentky.

Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku. Opakované přestupky

jsou posuzovány přísněji.

-        Rodičům žákyně, která již dosáhla plnoletosti, se méně závažné přestupky neoznamují.

-        Náhradní ubytování se v případě ukončení pobytu v domově mládeže pro potrestaného nezajišťuje.

-        Úmyslu vyloučit žákyni z ubytování v domově jsou informováni rodiče, třídní učitel.

-        O všech trestech nezletilé žákyně, jsou písemně informováni rodiče. Rodiče mohou být také osobně pozváni k vyřešení problému přímo do domova mládeže.

 

 

Hodnocení předstupků proti Vnitřnímu řádu domova mládeže

 

Napomenutí vychovatelky:

 

Záleží na rozhodnutí vychovatelky, zda napomenutí bude pouze ústní nebo písemná do osobního spisu žáka (při opakovaném přistižení).

 

 

Písemné napomenutí vychovatelky:

 

Závažné přestupky - napomenutí, důtka, podmíněné vyloučení z Domova mládeže:

 

O způsobu potrestání společně rozhodnou vychovatelé a ředitel domova.

 

Velmi závažné přestupky - ukončení ubytování v Domově mládeže:

 

 

6. UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ

 

Žákyni nebo studentce je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud mimo jiné:

 

 

V případě protiprávního jednání, jakmile se o tom školské zařízení (Domov mládeže) dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozené (jejímu zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Neznalost vnitřního řádu domova není omluvou při jeho porušení.
 2. Vychovatelky jsou však povinny zajistit, aby s tímto vnitřním řádem byly prokazatelně seznámeny všechny žákyně i studentky ihned při nástupu do domova.
 3. Plné znění Vnitřního řádu Domova mládeže je zveřejněno na webových stránkách Domova mládeže a školní jídelny Neklanova 32, Husova 3, Pobřežní 323 volně přístupné na nástěnkách v domovech mládeže a je k dispozici na vychovatelnách domovů.

 

 

Tento vnitřní řád vstupuje v platnost 1. 10. 2018 a ruší se jím, dosud platný Vnitřní řád ze dne

15. 5. 2013. Je závazný pro všechny ubytované žákyně a studentky a pedagogické pracovníky Domova mládeže a školní jídelny Neklanova 32, Husova 3, Pobřežní 323.

 

 

 

 

 

V Praze dne: 1.10.2018                                                 Mgr. Vacek Luboš                                                                                                                                          ředitel domova

                                              

 

 

 

Přílohy vnitřního řádu:

-        Režim dne domova mládeže

-        Zásady pro používání vlastních elektrických spotřebičů, používání WiFi sítě a inventáře domova

-        Zvláštní režim ubytování

-        Mechanismus řešení přestupků proti Vnitřnímu řádu

REŽIM DNE DOMOVA MLÁDEŽE NEKLANOVA 32, HUSOVA 3, POBŘEŽNÍ 6

                                                                          příloha k Vnitřnímu řádu Domova mládeže a školní jídelny

 

Povinnosti k dennímu režimu:

na individuálním přístupu k žákyním a studentkám.

 

              (Určí vychovatelka podle možností a rozvrhu škol v jednotlivých skupinách.)

její povinností ve škole a v domově mládeže.

Obecně platí: 

 

Ředitelem domova mohou být povoleny výjimky z režimu domova mládeže, ale vždy tak, aby tím nebyly rušeny žákyně v domově.

O vycházku žádají žákyně zápisem do vycházkové knížky na libovolný den v týdnu. Vycházka musí být potvrzena vychovatelkou.

Přespání mimo domov mládeže hlásí žákyně a studentky předem vychovatelce a zároveň předloží souhlas rodičů (s výjimkou zletilých žákyň a studentek).

Žádost o povolení odůvodněného příchodu do domova mládeže po 24,00 hodině odešle zletilá žákyně a studentka na e-mail: reditel@dmneklanova.cz, za nezletilou žákyni zákonný zástupce.

 

Režim stravování:

 

 

 

 

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, POUŽÍVÁNÍ WiFi SÍTĚ A INVENTÁŘE DOMOVA MLÁDEŽE

příloha k Vnitřnímu řádu Domova mládeže a školní jídelny

 

EVIDENCE VLASTNÍCH SPOTŘEBIČŮ, WiFi SÍTĚ A INVENTÁŘE DOMOVA

 

nebo fakturou.

 

POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH SPOTŘEBIČŮ, WiFi SÍTĚ A INVENTÁŘE DOMOVA

 

Používání WiFi sítě a inventáře domova mládeže je vázáno úhradou jednorázového nevratného paušálního poplatku na školní rok a to 300,-Kč. Vratná záloha za klíče 200,- Kč.

 

 

HLAVNÍ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘE DOMOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ REŽIM UBYTOVÁNÍ

                                                     na Domov mládeže a školní jídelna Husova 3

příloha k Vnitřnímu řádu Domova mládeže a školní jídelny

 

Domov mládeže a školní jídelna Husova 3 umožňuje žákyním a studentkám ubytování o svátcích

a víkendech podle zvláštního režimu.

 

Domov mládeže zajišťuje ubytování žákyním středních škol a studentkám vyšších odborných škol

v době výuky. Plnoletým je umožněno o sobotách, nedělích a svátcích zůstat v domově mládeže Husova 3, na základě odůvodnění a za poplatek dle aktuální obsazenosti za noc, (viz. ceník)

Domov mládeže a školní jídelna Neklanova 32, Pobřežní 323 víkendové ubytování neumožňuje.

 

PODMÍNKY PRO VÍKENDOVÉ UBYTOVÁNÍ

 

na vychovatelně podepíší „Smlouvu o zajištění ubytování“ a uhradí úplatu za víkendové ubytování.

na domově, respektují příchody do domova jako ve dnech školní výuky a dle Vnitřního řádu Domova mládeže a školní jídelny.

 

Mechanismus řešení přestupků proti Vnitřnímu řádu

 1) Výchozí principy a zásady

a) Jednotlivé přestupky jsou v DM rozděleny do kategorií od lehkých až po velmi závažné a jsou přílohou Vnitřního řádu DM. Tato kategorizace přestupků má:

- usnadnit vychovateli hodnocení závažnosti přestupku žákyň podle kolektivního názoru

- sjednocovat přístupy vychovatelů k chování žákyň

- orientovat žákyně a usměrňovat jejich chování

b) Ke každé studentce, která se dopustila přestupku se přistupuje individuálně. Vždy se výchovné opatření posuzuje z hlediska okolností vzniku přestupku a dosažení účinnosti přijatého opatření.

c) Vychovatelka zodpovídá za bezodkladné projednání přestupku se studentkou, zjišťuje bližší okolnosti a přijímá, resp. vypracovává návrh výchovného opatření pro vedoucího pracovníka nejpozději do 5ti pracovních dnů.

d) Udělení výchovného opatření je vždy záležitostí jediné odpovědné osoby, která je oprávněná výchovné opatření udělit. Ta na sebe bere i případné důsledky z neúčinnosti anebo nepřiměřenosti opatření. Vychovatelka má právo předložit otázku druhu výchovného opatření, případně objasnění příčin přestoupení VŘ žákyní, pedagogickému sboru, poradit se s ním.

e) Není přípustné přijímat tzv. „exemplární opatření“, projednávat přestupky na poradách s cílem většinového souhlasu nebo rozhodnutí (ve všech případech jde pouze o hlas poradní), přijímat plošná, generalizující opatření nebo opatření, jejichž následkem by mohlo dojít k porušení principů spravedlnosti a individuálního přístupu k provinění studentky anebo zásady osobní odpovědnosti vychovatelky, resp. vedoucího pracovníka.

f) Výchovná opatření od napomenutí vychovatelky výše se písemně oznamují rodičům studentek.

Rodičům studentek, které dosáhly plnoletosti se sdělují pouze opatření k řešení přestupků velmi závažných nebo i opakovaných v jejichž důsledku je ohrožen další pobyt studentky v DM nebo i její zdravý a morální vývoj; případně i menší přestupky, pokud není studentka dostatečně osobnostně zrala, aby svoji osobní odpovědnost unesla.

g) Velmi závažné přestupky, které by mohly mít vliv na další pobyt studentky v DM anebo vážně ohrožují zdravý vývoj osobnosti studentky oznamuje ředitel DMIŠJ (případně z pověření jiný ped. pracovník) škole.

 2) Konkrétní postup při řešení přestupku

a) Přestupek proti VŘ DM je zapsán do denního záznamu. Uvádí se základní charakteristika přestupku, jméno žákyně i toho, kdo porušení řádu zjistil nebo zapsal. Platí i pro případ, že přestupek zjistila vychovatelka u své studentky. Povinnost řešit přestupek má vychovatelka i když přestupek nebyl zapsán nýbrž pouze zjištěn, je jí znám.

Termín: neprodleně

b) Skupinová vychovatelka provede předběžný výchovný pohovor se studentkou za účelem zjištění bližších okolností a důvodů přestoupení VŘ studentkou. Předem však získá bližší informace od vychovatelky nebo jiného pracovníka, který provedl zápis nebo byl přítomen.

                             Termín: neprodleně

c) Skupinová vychovatelka je povinna vždy projednat přestupek a způsob jeho řešení  s ředitelem DM, pokud tento svojí povahou přesahuje pravomoci vychovatelky (přestupky v kategorii závažných a velmi závažných, případně opakovaně méně závažných – viz sankční řád)

Termín: před rozhodnutím o vých. opatření

d) Pedagogický pracovník, který v závěrečné fázi řešení přestupku uděluje výchovné opatření, projedná přestupek osobně se studentkou, vytkne jí co porušila, poučí ji o správném chování a sdělí jí své rozhodnutí o výchovném opatření. Řeší-li přestupek  ředitel, tak obvykle za přítomnosti skupinové vychovatelky.

Termín: do 5ti pracovních dnů od přestupku

e) Vychovatelka studentky vypracuje písemnou zprávu pro rodiče nebo dospělou studentku. U případů, které řeší ředitel DM vypracuje koncept této zprávy.

Termín: do 6ti pracovních dnů od přestupku

f) Vychovatelka zaznamená přestupek a způsob jeho řešení a výchovná opatření od napomenutí vychovatelky do osobního spisu.

Termín: do 14ti dnů od přestupku