Vnitřní řád (výňatek)

Úplné znění Vnitřního řádu domova mládeže je k dispozici k nahlédnutí v obou budovách DM.


čl. 1
Přijímání a ukončení pobytu žákyň


Při nástupu do DM je nutné doložit potvrzení o studiu a prospěch tj., (kopie vysvědčení,index).
Domov mládeže zajišťuje ubytování a stravování pro žákyně středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol. Žákyně jsou přijímány, na základě písemné přihlášky a smlouvy o ubytování a stravování v domově mládeže a to vždy na jeden školní rok. Přednostně, jsou přijímány žákyně do 18 let. O podmínkách nástupu do domova mládeže jsou žákyně informovány písemně. Na ubytování v domově mládeže není právní nárok. Provádění plateb poplatků za ubytování a stravování, je stanoveno ve smlouvě o ubytování a stravování v domově mládeže. Během školního roku mohou žákyně ukončit pobyt v domově mládeže k poslednímu nebo 15. dni v měsíci z těchto důvodů: 


_______________________________________________________________________čl. 2
Práva a povinnosti ubytovaných žákyň

Ubytované žákyně mají právo:Ubytované žákyně jsou povinny:Ubytovaným žákyním není dovoleno:


_______________________________________________________________________čl. 3
Výchovná opatření

Za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu, může být žákyni udělena pochvala nebo jiné ocenění. Jsou to:


Proviní-li se žákyně proti vnitřnímu řádu domova mládeže, mohou se jí podle závažnosti provinění uložit tato výchovná opatření:


_______________________________________________________________________čl. 4
Stravování v domově mládeže

Žákyně, které jsou v domově mládeže ubytovány, jsou povinny se v domově mládeže celodenně stravovat. Strava se vydává ve stanovenou dobu podle denního režimu. Potřebují-li žákyně vydat stravu v jinou dobu, z důvodů školního rozvrhu, požádají o tuto výjimku den předem. Nevyzvednou-li si žákyně stravu v době tomu určené, ztrácejí nárok na její vydání. Strava se vydává pouze proti platné stravence, při její ztrátě nevzniká nárok na vydání stravy. Žákyně jedí výhradně v jídelně a dbají na řádnou úroveň stolování. Do jídelny chodí vhodně oblečené. Odnášení nádobí a příborů z jídelny domova mládeže je nepřípustné. Vlastní potraviny ukládají žákyně do přidělených ledniček. Ukládání potravin za oknem není dovoleno. Potraviny z ledniček vyklízí žákyně každý pátek při odjezdu z domova mládeže. Odmrazování lednic se provádí 1x měsíčně. Připomínky ke stravování projednávají žákyně s vedoucí stravování domova mládeže. Odhlášení stravy v době nepřítomnosti se hlásí 24 hodin předem, na základě písemného oznámení a odevzdání stravenek za odhlašované dny. 

_______________________________________________________________________čl. 5
Hygienická a zdravotní opatření

Žákyně jsou povinné plnit základní hygienické a zdravotní požadavky. Vstávají při vyhlášení ranního budíčku, větrají lůžkoviny, provádějí úklid pokoje a upravují lůžko. Osobní hygieně a úpravě zevnějšku věnují náležitou pozornost. Šaty, prádlo a osobní potřeby si ukládají do skříní. Jednou za týden ve středu, provádějí žákyně důkladný úklid pokoje, skříní, nočních stolků a větrají prádlo a přikrývky. Ložní prádlo se vyměňuje 1x za tři týdny. Prádlo povinně vyměňují všechny žákyně. Při změně obsazení lůžka nebo při výskytu nemoci se mění prádlo ihned. Každé onemocnění nebo úraz jsou žákyně povinny ihned nahlásit vychovatelce v hlavní službě. Nemocné žákyně jsou izolovány podle pokynů lékaře nebo odjíždějí k rodičům se souhlasem lékaře. 

_______________________________________________________________________čl. 6
Režim dne


_______________________________________________________________________čl. 7
Studijní doba a způsob studia 

V době studijního klidu tj. v pondělí až čtvrtek od 16.30 - 17.30 hodin a od 19.00 - 21.00 hodin musí být v budově dodržen klid pro přípravu žákyň na vyučování. Vychovatelka ve službě může povolit žákyním 4. ročníků a VOŠ studium do 23.00 hod. Kontrolu dodržování studijního klidu a výsledků studia provádí skupinová vychovatelka. 

_______________________________________________________________________čl. 8
Vycházky

O vycházku žádají žákyně zápisem do vycházkové knížky na libovolný den v týdnu. Vycházka musí být potvrzena vychovatelkou. Žákyně mají právo na využívání vycházek. Počet a délka se řídí věkem, prospěchem a chováním. Nepřítomnost v domově mládeže se eviduje od 19.00 hodin, odchod a příchod po této době je žákyním povolen jen se souhlasem vychovatelky. Žákyně do 15 let mají povolené večerní vycházky do 20.00 hodin. Večerní představení mohou navštěvovat pouze po předložení písemného souhlasu rodičů. 

Individuální vycházky mají žákyně stanovené:

• do 15 let –   do 20:00 hodin
• od 15 do 18 let –   do 22:00 hodin
• od 18 let –  do 24:00 hodin 

Běžné vycházky do 24. hodin povoluje skupinová vychovatelka, výjimečné  vycházky přes půlnoc povoluje ředitel DM. Přespání mimo DM hlásí žákyně předem vychovatelce a zároveň předloží písemný souhlas rodičů. 

_______________________________________________________________________čl. 9
Odjezdy k rodičům

Žákyně odjíždějí na každou sobotu a neděli k rodičům, odjezd hlásí vychovatelce předložením vycházkové knížky v pondělí, nejpozději v úterý ráno. Při odjezdu k rodičům si žákyně vezme vycházkovou knížku domů a předloží ji rodičům ke kontrole a podpisu. Po příjezdu do domova mládeže odevzdávají žákyně vycházkovou knížku na vrátnici a svůj příjezd hlásí vychovatelce v hlavní službě. 

Domov mládeže, Praha 2, Neklanova 32:
    je otevřen v neděli v 16:00 hodin a uzavřen je v pátek v 16:00 hodin.

Domov mládeže, Praha 1, Husova 3:
    je otevřen v neděli v 16:00 hodin a uzavřen je v pátek v 16:00 hodin.

_______________________________________________________________________čl. 10
Návštěvy v domově mládeže

Návštěvy rodičů a příbuzných mohou žákyně přijímat pouze ve vymezených prostorách domova mládeže do 19.30 hodin.
_______________________________________________________________________čl. 11
Přezouvání v domově mládeže

Všechny žákyně se z hygienických důvodů přezouvají po příchodu do domova mládeže do domácí obuvi.
_____________________________________________________________________čl. 12
Elektrické spotřebiče

Používání vlastních elektrických spotřebičů není z bezpečnostních důvodů povoleno.Výjimka je povolena pro rádia, radiomagnetofony,budíky,mobilní telefony a elektrické psací stroje, které mohou žákyně používat na základě podepsaného „ Záznamu o používání vlastního elektrického spotřebiče v DM a předložení potvrzení o nezávadnosti přístroje.Žehlení je povoleno v žehlírně na žehlicím prkně. Elektrické kulmy, rádia, klíče od kluboven a kuchyňky si mohou žákyně vypůjčit v kanceláři vychovatelek. Vypůjčené věci se vrací denně do 22. hodin. Televizní pořady mohou žákyně sledovat do skončení hlavního televizního programu tj. do 22 hodin. Po 22 hodině pouze se souhlasem vychovatelky v hlavní službě. Žákyně ručí za pořádek v klubovně a předání klíčů po skončení programu. Hra na hudební nástroj je povolena mimo studijní dobu, výjimku mají povolenu žákyně studující konzervatoř / dolní klubovna /. 

_______________________________________________________________________čl. 13
Používání WiFi sítě

1. Studentky,resp.žákyně ubytované v DM a ŠJ (dále jen žákyně) jsou oprávněny si na pokoje přinést své notebooky, které ve školách, jejichž jsou žákyněmi, používají jako součást výuky. 
2. Notebook musí projít revizí el.přístrojů s pohyblivým přívodem. Žákyně jsou povinny předložit doklad o provedené revizi používaného notebooku ne starší 1 měsíc. 
3. Na notebooku musí být nainstalovaný a funkční antivirový program s aktuální virovou databází. 
4. Žákyně mohou využít WI-FI sítě DM a ŠJ za  paušální poplatek 3oo,- Kč na rok. 
5. Žákyně se zavazují dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při užívání svých notebooky před ztrátou, poškozením nebo zcizením. 
6. Žákyně berou na vědomí, že DM a ŠJ jim neodpovídá za případnou ztrátu,poškození,resp.zcizení jejich notebooků. 

_______________________________________________________________________čl. 14
Propůjčení inventáře

Inventář domova mládeže je předán jednotlivým žákyním na podpis, kterým žákyně ručí za řádné vrácení propůjčených věcí ve stavu, v jakém byly od domova mládeže převzaty. Inventář, který neslouží jednotlivci, ale pokojovému kolektivu, je rovněž předán proti podpisu a všichni podepsaní za něj ručí společně. 

_______________________________________________________________________čl. 15
Úprava pokojů

Žákyně si po dohodě se skupinovou vychovatelkou upraví pokoje tak, aby to bylo účelné a vkusné. Přehozy a deky musí být udržovány v čistotě a nezmačkané. Zaviní-li žákyně jejich ušpinění, zajistí jejich vyčištění nebo vyprání. Zdi pokojů,kluboven,dveře a okna nesmí být poškozována. Přemísťování inventáře na pokoji nebo z pokoje není povoleno. 

_______________________________________________________________________čl. 16
Domovní rada domova mládeže

Domovní rada je složena ze zástupkyň jednotlivých skupin a schází se 1x za dva měsíce. Vedení domova mládeže projednává s domovní radou všechny zásadní problémy domova mládeže, spolupracuje při řešení přestupků ubytovaných žákyň, projednává dodržování vnitřního řádu domova mládeže, přání a stížnosti žákyň. Žákyně mají možnost předkládat své návrhy, které přispějí ke zlepšení pobytu a prostředí v domově mládeže. Jednání domovní rady se mohou zúčastnit další žákyně, které projeví zájem. 

Vnitřní řád domova mládeže platí od 1. 9. 2010 Mgr. Luboš Vacek
ředitel DM a ŠJ